COVID-19 koronavirus

Odlog plačila kreditov

 1. Za odlog plačila obveznosti iz kreditnih pogodb lahko po Zakonu o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK) zaprosijo kreditojemalci, ki z vlogo utemeljijo razlog za začasno nezmožnost zagotavljanja poplačila obveznosti po kreditni pogodbi z banko zaradi že obstoječih okoliščin, povezanih s posledicami epidemije COVID-19. Zakon velja tudi za  kreditne pogodbe,  ki so na novo sklenjene v obdobju veljavnosti ZIUOPOK.
 2.  
 3. Vloga za odlog plačila obveznosti se mora nanašati na obveznosti, ki so ali bodo zapadle v plačilo po razglasitvi epidemije, torej od 12.3.2020 naprej.
 4.  
 5. Gospodarska družba mora v vlogi utemeljti, da: 
 • plačuje obvezne prispevke, davke in druge dajatve, 
 • da pa zaradi poslovnih razlogov, povezanih s posledicami epidemije virusa, ne more zagotavljati poplačila obveznosti po kreditni pogodbi z banko, ker bi takšno poplačilo lahko povzročilo težave z likvidnostjo v tej meri, da bi bila ogrožena solventnost družbe.
 1.  
 2. V ta namen gospodarska družba predloži: 
 • opis poslovnega položaja zaradi posledic epidemije virusa in
 • izjavo, da ima na dan 31.12.2019 poravnane zapadle obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev. 
 1.  
 2. Opis poslovnega položaja mora vsebovati:
 • navedbo vzrokov in dokazov za bistveno zmanjšanje obsega dela in poslovanja kreditojemalca zaradi posledic epidemije virusa, zaradi česar je prišlo do težav z likvidnostjo, ki lahko povzroči njegovo insolventnost
 • načrt poslovodstva kreditojemalca o ukrepih za vzpostavitev likvidnosti.
 1.  
 2. Kreditojemalec, ki pripravi opis poslovnega položaja, enkrat mesečno poroča banki o izvajanju načrta o ukrepih za vzpostavitev likvidnosti in drugih spremembah njegovega poslovnega položaja.
 3.  
 4. Kreditojemalcu ni treba priložiti opisa poslovnega položaja in podati utemeljitve, če opravlja dejavnost, za katero je bilo z vladnim ali občinskim odlokom določeno, da se opravljanje storitve oziroma prodaja blaga zaradi epidemije virusa začasno prepove. 
 5.  
 6. Banka odobri odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe za obdobje 12 mesecev. Lahko pa se banka in kreditojemalec sporazumno dogovorita za rok glede plačila obveznosti iz kreditne pogodbe, ki je za kreditojemalca ugodnejši. Banka in kreditojemalec o odlogu plačila skleneta aneks h kreditni pogodbi.
 7.  
 8. Odlog plačila po ZIUOPOK pomeni: 
 • da se prekine zapadlosti vseh obveznosti po kreditni pogodbi do izteka obdobja odloga, 
 • da se končni datum zapadlosti kreditne pogodbe podaljša za čas trajanja odloga plačila, 
 • da po izteku obdobja odloga plačila naslednji obrok zapade v plačilo v skladu z določbami kreditne pogodbe in 
 • da se v obdobju odloga na odloženi del glavnice obračunavajo obresti po redni obrestni meri, ki je bila dogovorjena ob sklenitvi kreditne pogodbe. 
 1.  
 2. Banka in kreditojemalec se lahko sporazumno dogovorita tudi drugače. 
 3.  
 4. Banke imajo večinoma za namene odloga plačila po ZIUOPOK pripravljena navodila in obrazce, npr. NLB, Banka SparkasseUnicredit banka Slovenije, SKB banka in druge.