področja dela

Delovno pravo

Področje delovnega prava postaja vedno bolj kompleksno, ob tem pa so dobra in urejena razmerja med delodajalci in delavci izredno pomembna. Delodajalcem svetujemo glede vseh vprašanj delovnega prava, zlasti pripravi internih aktov podjetij, managerskih pogodb, pogodb o poslovnem sodelovanju in drugih podobnih pogodb. Posameznikom pomagamo pri urejanju individualnih delovnih razmerij. Največ se ukvarjamo s:

  • sestavljanjem splošnih aktov podjetij (pravilniki o delovnih razmerjih, pravilniki o nagrajevanju, pravilniki o varovanju poslovnih skrivnosti, pravilniki o štipendiranju, pravilniki o varstvu osebnih podatkov, pravilniki o preprečevanju pranja denarja, ipd.),
  • sestavljanjem različnih tipov pogodb o zaposlitvi,
  • podajanjem mnenj in razlag glede posameznih določil splošnih aktov in pogodb,
  • sporazumnim reševanjem sporov med delavci in delodajalci,
  • zastopanjem v sporih med delodajalci in delavci,
  • urejanjem dokumentacije za tujce,
  • zastopanjem pred Delovnim sodiščem, pred Inšpektoratom za delo in zastopanjem v odškodninskih zadevah.